ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.co.za
R80,00 ZAR
Hot
.africa
R325,00 ZAR
.capetown
R190,00 ZAR
.com
R210,00 ZAR
.biz
R290,00 ZAR
.tv
R610,00 ZAR
.company
R359,00 ZAR
.online
R635,00 ZAR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R80,00 ZAR
1 سال
R0,00 ZAR
1 سال
R80,00 ZAR
1 سال
.africa Hot
R325,00 ZAR
1 سال
R325,00 ZAR
1 سال
R325,00 ZAR
1 سال
.net.za
R80,00 ZAR
1 سال
R0,00 ZAR
1 سال
R80,00 ZAR
1 سال
.org.za
R80,00 ZAR
1 سال
R0,00 ZAR
1 سال
R80,00 ZAR
1 سال
.web.za
R80,00 ZAR
1 سال
R0,00 ZAR
1 سال
R80,00 ZAR
1 سال
.capetown
R190,00 ZAR
1 سال
R190,00 ZAR
1 سال
R190,00 ZAR
1 سال
.joburg
R190,00 ZAR
1 سال
R190,00 ZAR
1 سال
R190,00 ZAR
1 سال
.durban
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.com
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.net
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.org
R260,00 ZAR
1 سال
R260,00 ZAR
1 سال
R260,00 ZAR
1 سال
.za.com
R850,00 ZAR
1 سال
R850,00 ZAR
1 سال
R850,00 ZAR
1 سال
.sa.com
R850,00 ZAR
1 سال
R850,00 ZAR
1 سال
R850,00 ZAR
1 سال
.mobi
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
.info
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
.biz
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
R290,00 ZAR
1 سال
.name
R250,00 ZAR
1 سال
R250,00 ZAR
1 سال
R250,00 ZAR
1 سال
.co
R435,00 ZAR
1 سال
R435,00 ZAR
1 سال
R435,00 ZAR
1 سال
.cc
R410,00 ZAR
1 سال
R410,00 ZAR
1 سال
R410,00 ZAR
1 سال
.co.com
R910,00 ZAR
1 سال
R910,00 ZAR
1 سال
R910,00 ZAR
1 سال
.com.au
R3.510,00 ZAR
2 سال
R3.510,00 ZAR
2 سال
R3.510,00 ZAR
2 سال
.co.na
R1.110,00 ZAR
1 سال
R1.110,00 ZAR
1 سال
R1.110,00 ZAR
1 سال
.co.nz
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.co.uk
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.org.uk
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
.ae
R1.110,00 ZAR
1 سال
R1.110,00 ZAR
1 سال
R1.110,00 ZAR
1 سال
.de
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
.eu
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
R159,00 ZAR
1 سال
.fr
R259,00 ZAR
1 سال
R259,00 ZAR
1 سال
R259,00 ZAR
1 سال
.gr
R735,00 ZAR
1 سال
R735,00 ZAR
1 سال
R735,00 ZAR
1 سال
.me
R335,00 ZAR
1 سال
R335,00 ZAR
1 سال
R335,00 ZAR
1 سال
.mx
R685,00 ZAR
1 سال
R685,00 ZAR
1 سال
R685,00 ZAR
1 سال
.net.au
R760,00 ZAR
1 سال
R760,00 ZAR
1 سال
R760,00 ZAR
1 سال
.us
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.se
R759,00 ZAR
1 سال
R759,00 ZAR
1 سال
R759,00 ZAR
1 سال
.tv
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
.vc
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
.academy
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
.agency
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
.art
R300,00 ZAR
1 سال
R300,00 ZAR
1 سال
R300,00 ZAR
1 سال
.bargains
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.bike
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.build
R1.095,00 ZAR
1 سال
R1.095,00 ZAR
1 سال
R1.095,00 ZAR
1 سال
.builders
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.cab
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.camera
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
.camp
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
.careers
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
.center
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
.city
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
R369,00 ZAR
1 سال
.clothing
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.club
R259,00 ZAR
1 سال
R259,00 ZAR
1 سال
R259,00 ZAR
1 سال
.codes
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
.coffee
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.company
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.computer
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.construction
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.consulting
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.contractors
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.diamonds
R2.010,00 ZAR
1 سال
R2.010,00 ZAR
1 سال
R2.010,00 ZAR
1 سال
.directory
R2.010,00 ZAR
1 سال
R2.010,00 ZAR
1 سال
R2.010,00 ZAR
1 سال
.design Hot
R765,00 ZAR
1 سال
R765,00 ZAR
1 سال
R765,00 ZAR
1 سال
.domains
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.education
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.email
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.energy
R1.510,00 ZAR
1 سال
R1.510,00 ZAR
1 سال
R1.510,00 ZAR
1 سال
.engineering
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
R755,00 ZAR
1 سال
.enterprises
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
R610,00 ZAR
1 سال
.equipment
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.estate
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.farm
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.florist
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.fund
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
.gallery
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.glass
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
R710,00 ZAR
1 سال
.global
R1.210,00 ZAR
1 سال
R1.210,00 ZAR
1 سال
R1.210,00 ZAR
1 سال
.graphics Hot
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.green
R1.210,00 ZAR
1 سال
R1.210,00 ZAR
1 سال
R1.210,00 ZAR
1 سال
.guru
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.healthcare
R1.020,00 ZAR
1 سال
R1.020,00 ZAR
1 سال
R1.020,00 ZAR
1 سال
.holiday
R735,00 ZAR
1 سال
R735,00 ZAR
1 سال
R735,00 ZAR
1 سال
.life
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.marketing
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.ninja
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.online
R635,00 ZAR
1 سال
R635,00 ZAR
1 سال
R635,00 ZAR
1 سال
.trade
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.rentals Hot
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
R510,00 ZAR
1 سال
.rocks
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
R210,00 ZAR
1 سال
.run
R310,00 ZAR
1 سال
R310,00 ZAR
1 سال
R310,00 ZAR
1 سال
.solutions
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
R359,00 ZAR
1 سال
.supplies
R350,00 ZAR
1 سال
R350,00 ZAR
1 سال
R350,00 ZAR
1 سال
.tech
R810,00 ZAR
1 سال
R810,00 ZAR
1 سال
R810,00 ZAR
1 سال
.tours
R759,00 ZAR
1 سال
R759,00 ZAR
1 سال
R759,00 ZAR
1 سال
.website
R460,00 ZAR
1 سال
R460,00 ZAR
1 سال
R460,00 ZAR
1 سال
.in
R295,00 ZAR
1 سال
R295,00 ZAR
1 سال
R295,00 ZAR
1 سال
.mu
R1.510,00 ZAR
1 سال
R1.510,00 ZAR
1 سال
R1.510,00 ZAR
1 سال
.ws
R415,00 ZAR
1 سال
R415,00 ZAR
1 سال
R415,00 ZAR
1 سال
.io
R715,00 ZAR
1 سال
R715,00 ZAR
1 سال
R715,00 ZAR
1 سال
.live
R469,00 ZAR
1 سال
R469,00 ZAR
1 سال
R469,00 ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution